Historische feiten

1995
Griffioen Wassenaar’ heeft zich in het najaar gevestigd in Wassenaar. Bij de koop van het perceel aan de Rijksstraatweg 601 was een agrarisch bouwvlak van 6000 m2 beschikbaar.

1996 
Van deze bebouwingsmogelijkheid is in 1996 ca. 1000 m2 gerealiseerd. Voor alle bouw- en andere activiteiten zijn de benodigde vergunningen verleend.

2003
In het nieuwe ontwerpbestemmingsplan van de gemeente Wassenaar bleek dat 5000 m2 weg bestemd dreigde te worden. Er mocht maximaal 1000 m2 aan gebouwen blijven staan. Dat is gelijk aan de oppervlakte die op dat moment al was bebouwd. In het ontwerpbestemmingsplan was tevens een wijzigingsbevoegdheid naar ‘natuurwaarden’ opgenomen en werd het terrein geoormerkt als ‘transformatielocatie’, de verwachting was dat binnen de planperiode partijen – zijnde de Gemeente Wassenaar en Griffioen – tot overeenstemming zouden komen omtrent een ‘zeer extensieve woonbestemming’.Tegen het wegbestemmen van de 5000 m2 en de wijzigingsbevoegdheid is bezwaar gemaakt bij de Provincie en in een procedure bij de Raad van State.Griffioen heeft een aanvraag gedaan voor de nieuwbouw van een ca. 3200 m2m loods, in de veronderstelling dat de overige 2800 m2 voor toekomstige ontwikkelingen ‘in reserve’  gehouden konden worden. Het was immers een feit bij de aankoop van de grond.De wijzigingsbevoegdheid is afgewezen, maar het bouwvlak werd bepaald op maximaal 3200 m2. In de procedure is door de gemeente meermalen betoogd dat het wenselijk zou zijn dat het bedrijf uitgeplaatst zou worden.

2006-2013
Tussen de gemeente Wassenaar en Griffioen Wassenaar is met enige regelmaat overleg geweest over de invulling van het terrein. Zowel de gemeente als Griffioen hebben hiertoe initiatief genomen.

2014
In het artikel in de Wassenaarse Krant van 24 mei ’14 komt naar voren dat de gemeente Wassenaar een zienswijze heeft ingediend bij Gedeputeerde Staten betreffende de Visie Ruimte en Mobiliteit. Daarin noemt de gemeente de huidige aanblik van het terrein ‘nog net aanvaardbaar’, maar een verdere ontwikkeling zou leiden tot ‘een ruimtelijk onaanvaardbare situatie’.

2016
In het nieuwe bestemmingsplan is ‘transformatielocatie’ verwijderd, maar zijn de agrarische bebouwingsmogelijkheden beperkt door een aantal aanvullende regels.